Petitie voor een onvoorwaardelijke erkenning van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie  
Home > Thema's > Kerk zijn > Andere onderwerpen "Kerk zijn" > Petitie voor een onvoorwaardelijke erkenning va...
Vertalingen: Nederlands English Deutsch Français Español 

12/2/09

Petitie voor een onvoorwaardelijke erkenning van de besluiten
van het Tweede Vaticaans Concilie

De opheffing door de paus van de excommunicatie van bisschoppen van de conservatieve priesterbroederschap Pius X werd bekend gemaakt 24 januari 2009.

Voor de ondertekenaars van deze petitie betekent dit feit dat personen die openlijk zijn opgetreden -  en dit nog voortdurend doen - als tegenstanders van de veranderingen die begonnen zijn met het Tweede Vati­caans Concilie, weer in de Rooms-Katholieke Kerk worden opgenomen.

Gezien de antisemitische uitingen en de ontkenning van de nationaalsocialistische Jodenvernieti­ging door hulpbisschop Richard Williamson en zijn aanhangers, delen wij de verontwaardiging van onze zusters en broeders van het joodse geloof. Bovendien stellen we vast dat de houding van de priesterbroederschap Pius X ten opzichte van het Jodendom als geheel, niet beantwoordt aan de oproep van het Concilie tot een joods-christelijke dialoog. De uitspraken van de Duitse bisschoppenconferentie en van het centraal comité van de Duitse katholieken over dit onderwerp verheugen ons, alsmede de duidelijke stellingname van de Franse bisschopsconferentie en van andere bisschoppen.

De ondertekenaars interpreteren het opheffen van deze excommunicatie als een richtingwijzer, aan­gezien dit bijna gelijk valt met de betekenisvolle 50e herdenking van de aankondiging door paus Johannes XXIII om een concilie bijeen te roepen. Deze wending naar het verleden roept de vrees op dat groepen binnen de Rooms-Katholieke Kerk terug zullen vallen in een anti-modernistische enclave.

Deze stap terug maakt het mogelijk dat groepen binnen de Rooms-Katholieke Kerk belangrijke documenten en teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, die getuigen van een open geest, mogen afwijzen, zoals bv. het decreet over de oecumene ,,Unitatis redintegratio”, de verklaring over de niet-christelijke religies “Nostra Aetate”, de verklaring over godsdienstvrijheid “Dignita­tis humanae”, en de pastorale constitutie over de kerk in de wereld van vandaag: “Gaudium et spes”. Welke rampzalige uitwerkingen dit kan krijgen op de geloofwaardigheid van de Rooms-Katholieke kerk is bij lange na niet te overzien. De prijs hiervoor is zonder meer veel te hoog.

Wij hebben veel respect voor de inspanningen van de paus ten aanzien van de eenheid van de kerk, maar zijn toch bijzonder verontwaardigd over het feit dat het Vaticaan zich kennelijk zonder enige voorwaarde naar de schismatieke traditionalistenbeweging gekeerd heeft. Nog in juni 2008, de 20e verjaardag van de excommunicatie van Lefebvre, wees de Priesterbroederschap een oproep van de Heilige Stoel tot theologische en kerkpolitieke verzoening af, en ging niet in op de uitnodiging van Rome een 5-puntenverklaring met voorwaarden voor een mogelijke heropneming in de Roomse Kerk te ondertekenen.

Terugkeer in de volle gemeenschap met de katholieke kerk kan alleen mogelijk zijn, wanneer de beslui­ten van het Tweede Vaticaans Concilie zonder enige beperking in woord en daad erkend worden, zoals dat ook vereist wordt in het Motu Proprio “Summorum Pontificum” met betrekking tot de Tridentijnse Ritus.

Zolang het Vaticaan zich alleen maar bekommert om de terugkeer van “verloren schapen” aan de traditionalistische kant van de kerk, terwijl andere excommunicaties niet worden opgeheven, en aanstellingen van zowel vrouwelijke als mannelijke theologen die op vernieuwing gericht zijn keer op keer gecontroleerd worden, en het Vaticaan niet bereid is tot een internationale dialoog met hervormingsgezinde groepen, maakt het rooms-katholieke kerkschip zwaar slagzij.

Essen, 28 januari 2009

Prof. Dr. Norbert Scholl (Angelhofweg 24b, 69259 Wilhelmsfeld, Deutschland) namens de opstellers van de petitie.

Vertaling uit het origineel (Duits): Wim van der Velden.

Voor deze campagne zie  petition-vaticanum2;  handtekeningen kunnen worden hier worden toegevoegd.

Reacties

Het is bedroevend dat het bestuur van de R.-K. Kerk, als instituut, nog steeds niet ziet wat in haar 'kerk' gebeurt. Veilig tussen de muren van weelde en rijkdom. Eerst krijgen de protestanten een veeg uit de pan, dan de moslims. Nu, binnen de eigen veiligevesting, acceptatie van 'neonazisten' die de joden schoferen, in feite ook Jezus. Is dit de dogmatische geloofsleer? Is dit de geloofsleer die ik aan mijn al mondige neven/nichten en nog voor alle invloeden openstaande achter nichten/neven moet doorgeven? Het wordt tijd dat de hele Roomse club in retraite gaat, 40 dagen in de woestijn, om terug te komen van de voortdurende dwalingen. Jezus, de Christus, heeft in ieder geval mij anders geleerd, maar ik ben een homo, een gnosticus en heb de genade van esoterische lezen en biden met pijn en verdriet, vreugde en blijdschap me eigen mogen maken. Ik hoop dat die Geest ook eens in Rome waait. De wind schermen zijn wellicht te hoog. Christiaan
F.C.J.K. Hertel - Almere


Deze wending van de leiding van de Kerk naar een groep afgescheidenen om ze weer binnen de boot te halen, lijkt mij het gevolg te zijn van de minder wordende greep van die oude paus op het doen en laten van behoudende figuren binnen de curie. Het zou niet de eerste keer binnen de Kerk zijn dat men oude pausen in leven houdt om de macht in eigen hand te nemen. Ik twijfel er aan of een mens van in de 80 het bestuur over zo een wereldorganisatie nog wel aan kan.
Anton van Velthoven - AmstelveenReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Petitie voor een onvoorwaardelijke erkenning van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol