PVV boekt succes dankzij de ontkerkelijking  
Home > Thema's > Samenleving > Politieke partijen > PVV boekt succes dankzij de ontkerkelijking
Drs. Toke Elshof
9/7/09

PVV boekt succes dankzij de ontkerkelijking

 

De hoge score voor de PVV in de zuidelijke provincies is opvallend. Het ligt voor de hand om een verband te leggen met het katholicisme. Huub Oosterhuis stelt, bijvoorbeeld, dat de wortels van de anti-islamitische gevoelens liggen in een dogmatisch katholicis­me, dat vanuit een wij-zij denken al­les veroordeelt dat van het gangbare patroon afwijkt. De katholieke kerk, zo zegt hij, is niet alleen deel van het probleem maar kan ook bijdragen aan de oplossing: de kerk moet plei­ten voor geduld en begrip en moet verdraagzaamheid oefenen (Trouw, 10 juni).

Die visie vraagt om nuancering. Ik heb onderzocht hoe in drie genera­ties van kerkelijke en onkerkelijke katholieken de katholieke identiteit zich heeft ontwikkeld. Dat brengt mij tot de conclusie dat niet de kerk, maar de onkerkelijkheid de oorzaak is van het succes van de PVV.

In alle drie de generaties van ka­tholieken komt het katholiek zijn naar voren in een gerichtheid op het goede samenleven. “Als je maar als een goed mens leeft, dan ben je gelo­vig genoeg”, is de belangrijkste gods­dienstige opvatting. Naast een ethiek die de voortgang en de op­bouw van de gemeenschap centraal stelt, is de hang naar beleving, ook de beleving van gemeenschappelijkheid, een belangrijke pijler. Beide pij­lers zijn geworteld in het verzuilde katholicisme van voor de Tweede Wereldoorlog. Gezamenlijk zorgden ze ervoor dat het individu geneigd was om zich in het collectief in te voegen. Het afwijkende schikte zich naar het algemeen geldende. Katho­liek zijn had met een collectieve identiteit van doen die niet ter dis­cussie stond.

Het zijn vooral de onkerkelijke ka­tholieken voor wie katholiciteit ook vandaag de dag een collectieve kleur heeft. Met het “wij zijn katholiek” doelt men niet op een persoonlijk ge­kozen kerkelijke betrokkenheid of op godsdienstige opvattingen. Men bedoelt er vooral mee dat men deel is van een westerse cultuur waarvan de christelijke/katholieke godsdienst het fundament vormt.

Vooral onkerkelijke katholieken uiten hun verlangen naar een ge­meenschap die veilig en overzichte­lijk is. Het is voornamelijk onder de­ze groep dat andere culturen en reli­gies als een bedreiging worden ge­zien voor de verdere ontwikkeling van deze samenleving. Die argwaan treft trouwens niet alleen de islam maar ook de katholieke kerk. En het is vooral onder de onkerkelijke ka­tholieken dat de westerse identiteit vast wordt gelegd, in bekend veron­derstelde en niet ter discussie staan­de patronen.

Het conventionele katholicisme uit het midden van de vorige eeuw leeft in een nieuwe vorm voort onder de onkerkelijk geworden katholie­ken die niet vertrouwd zijn geraakt met nieuwere en meer open kerkelij­ke inzichten.

Onder kerkelijke katholieken zie je een andere tendens: daar is meer openheid voor andere religies. Het is veelzeggend dat veel van de intercul­turele en interreligieuze ontmoetin­gen in de laatste decennia het initia­tief waren van kerkbetrokken men­sen. Onder kerkelijke katholieken liggen de grenzen van de eigen ge­meenschap niet zo vast. De vreemde­ling is niet een bedreiging van de be­staande orde maar een gesprekspart­ner die respect verdient en van wie het ‘anders zijn’ om respect vraagt.

De kerkelijke katholieken hebben een soort innerlijke weerbaarheid ontwikkeld die hen in staat stelt om de gangbaar wordende afwijzing van vreemdelingen te relativeren. Dit kerkelijke katholicisme vindt zijn wortels niet in een beleving van ge­meenschappelijkheid; het is veeleer de keuze van het individu om gelovig en kerkelijk betrokken in het leven te staan. Daarom zeggen kerkelijke katholieken ‘ik ben katholiek’, ter­wijl de onkerkelijken juist zeggen:‘wij zijn katholiek’.

Aan de taak die Oosterhuis aan de kerken geeft, wordt voor een deel al gehoor gegeven. Door kerkelijke ka­tholieken, bij wie de openheid voor anderen godsdienstig is geïnspi­reerd.

Toke Elshof

Drs. Toke Elshof is docent catechese aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Bovenstaande tekst verscheen eerder in Trouw van 30 juni 2009.

Reacties

Dat de PVV zoveel succes heeft komt vooral omdat de regering Balkenende besluiteloos heeft toegezien hoe Nederland onveiliger wordt. Dit heeft minder te maken met de religieuse maar wel met de culturele achtergrond van de 'nieuwe Nederlanders'. Daarbij komt de angst voor islamisering. Wat daarvan op termijn de gevolgen zouden kunnen zijn, daarvoor hoef je maar naar Afghanistan en Saoudi Arabie te kijken. Multicultureel is prima, maar dan moet wel iedereen zich aan de regels houden.
Jeroen van Dijk - Eschau Duitsland


Op weg naar komende verkiezingen, waar Wilders wel eens een hoge score zou kunnen maken, lijkt het me zinnig om ons als christenen niet alleen bewust te zijn van onze (ex-)kerkelijke achtergrond. We zouden er goed aan doen om ook de historische Jezus eens te bevragen. Er is een verhaal, oorspronkelijk van hem en later in de evangelies terechtgekomen, over een Samaritaan. In zijn tijd waren Samaritanen door joden gehaat en geïsoleerd in Samaria, tussen Galilea en Judea in. In zijn verhaal laat Jezus een Samaritaan doen, wat joden eigenlijk moeten doen: hij verzorgt een jood, die in elkaar geslagen is. Priester en leviet hadden hem al links laten liggen (op weg naar de tempel?). De clou van het verhaal is niet dat je dus ook "lief moet zijn voor Samaritanen", maar dat je als jood geen haar beter bent dan zij. Nu steeds meer Nederlandse (Belgische) 'autochtonen' overal uitbazuinen hoeveel beter zij zijn dan moslims, vormt dit verhaal uit onze westerse traditie weer een gezond tegenwicht.
Joost Tibosch sr - ValkenswaardReactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Politieke partijen" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol