Pater Roy Bourgeois weigert zijn uitspraken te herroepen  
Home > Thema's > Ambten > Pater Roy Bourgeois weigert zijn uitspraken te ...
Vertalingen: Nederlands English 

Pater Roy Bourgeois weigert zijn uitspraken te herroepen

Antwoord aan zijn Algemeen Overste

Aan Rev. Edward Dougherty, M.M., Algemeen Overste
En aan mijn Maryknoll Gemeenschap
P.O. Box 303, Maryknoll, NY 10545 

Mijn broeders,

Ik ben al gedurende 39 jaar katholiek priester en Maryknoll is mijn geloofsgemeenschap, mijn familie. De ontvangst van uw brief van 27 juli 2011 (Tweede Canonieke Waarschuwing, zie hieronder/red.) vervult mij met grote droefheid. Ik ontving daarin de mededeling dat ik mijn overtuiging en openbare uitingen ter ondersteuning van de wijding van vrouwen moet herroepen op straffe van ontslag uit Maryknoll.

Gedurende de vervulling van mijn ambt in zoveel jaren heb ik veel devote vrouwen in onze kerk ontmoet die er van overtuigd zijn dat God hen roept tot het priesterschap. Waarom zouden zij niet geroepen zijn? God schiep man en vrouw in gelijke waardigheid en zoals wij allen weten, komt de roeping tot het priesterschap van God.

Broeders, wie zijn wij om de oproep van God aan vrouwen tot het priesterschap naast ons neer te leggen. De Heilige Schrift zegt daarover in Galaten 3 :28: “Het is niet man en vrouw, u bent allemaal één in Christus Jezus”. Hoe kunnen wij zeggen dat de roepstem van God tot ons, mannen authentiek is en de roepstem van God tot vrouwen niet?

Na veel overweging, studie en gebed ben ik van mening dat de leer van onze kerk die vrouwen uitsluit van het priesterschap, zowel geloof als rede tart en geen stand kan houden bij nauwkeurig onderzoek. Deze leer heeft niets van doen met God, maar alles met mensen en is geworteld in seksisme. Seksisme is net als racisme een zonde. En hoe hard wij ook discriminatie tegen vrouwen kunnen proberen te  rechtvaardigen, uiteindelijk is het niet Gods weg maar die van mannen die hun macht willen behouden.

Als gelovigen vertrouwen we allereerst op ons geweten. Want ons geweten verbindt ons met het Goddelijke.  Ons geweten geeft ons een gevoel van goed en kwaad en dwingt ons te doen wat goed is en wat rechtvaardig is. Wat u mij in uw brief vraagt te doen is mij niet mogelijk zonder mijn geweten te verraden. Eigenlijk zegt u mij te liegen en te zeggen dat ik niet geloof dat God zowel mannen als vrouwen roept tot het priesterschap. Dit kan ik niet en daarom zal ik mijn mening niet herzien.

Het is mijn vaste overtuiging dat het uitsluiten van vrouwen van het priesterschap een ernstige onrechtvaardigheid is tegenover vrouwen, tegenover onze kerk en tegenover onze God.

Zoals u weet ben ik niet de enige roepende in de woestijn voor de wijding van vrouwen. Enquêtes tonen aan dat de meerderheid van de katholieken voorstander is van vrouwelijke priesters in de kerk. Veel medepriesters vertellen mij ervan overtuigd te zijn dat vrouwen gewijd zouden moeten worden, maar zij zijn bevreesd hun stilzwijgen te doorbreken vanwege de gevolgen.

Toen ik vele jaren geleden als jongeman diende in het leger in Vietnam, voelde ik dat God mij riep priester te worden. Ik trad in bij Maryknoll en door mijn roeping te volgen vond ik het geluk, de betekenis en de hoop die ik in mijn leven zocht. Waarom zouden wij deze roep van God aan vrouwen loochenen?

Mijn broeders, in de ogen van God is er geen mannelijk of vrouwelijk. Wij zijn één. Precies zoals u en ik door onze lieve God geroepen zijn om priester te zijn, zijn ook vrouwen geroepen onze kerk als priester te dienen. Laten wij hen verwelkomen en dank zeggen aan God.

Uw Broeder in Christus,

Roy Bourgeois, M.M. 

Maryknoll priester Roy Bourgeois is een Noord-Amerikaanse gewetensbezwaarde die vier jaar in de gevangenis heeft gezeten vanwege zijn beweging voor de sluiting van de School of the Americas Watch (SOA). De SOA is een Amerikaanse militaire opleidingsschool voor Latijns-Amerikaanse soldaten. Hij heeft op 9 augustus 2008 gepreekt bij de wijding van Janice Sevre-Duszynska, theologe en activiste, hetgeen hem op een dreiging van het Vaticaan kwam te staan om geëxcommuniceerd te worden. Op 8 augustus 2011 schreef hij bovenstaande brief aan zijn overste n.a.v. de tweede waarschuwing die hij ontving. De tekst van deze laatste volgt nu hier.

 

Brief van de Overste van Maryknoll onder druk van het Vaticaan

Tweede Waarschuwing

Aan de Eerwaarde Heer Roy Bourgeois

Tweede Canonieke Waarschuwing

Dierbare Pater Bourgeois,

In overeenstemming met de regels van het Canonieke Recht en de eigen wet van de Katholieke Sociëteit voor de Buitenlandse Missie, is u hierbij gegeven de tweede canonieke waarschuwing, zoals vereist in het Kerkelijk Wetboek 697.2 .

Wij zijn met u regelmatig in contact geweest na de ontvangst van de brief dd. 27 september 2008 van de Congregatie voor de Geloofsleer die geleid heeft tot uw excommunicatie latae sententiae, die aan de Heilige Stoel in voorbehouden. U werd toen gewaarschuwd voor een mogelijk ontslag indien u voortging met uw campagne ten gunste van vrouwelijke priesters, en naliet publiekelijk afstand te nemen van uw standpunt over dit punt. Op 18 maart 2011 had u wederom een bespreking met de Algemene Raad van Maryknoll en werd u gewaarschuwd voor het proces van ontslag indien u niet publiekelijk uw inzichten over de zaak van de priesterwijding van vrouwen wijzigde.

Uw deelname aan de bijeenkomst ter ondersteuning van vrouwelijk priesterschap in het Barnard College in New York City op 12 februari 2011 is een duidelijke ongehoorzaamheid aan de expliciete instructies van uw oversten en de waarschuwingen van de Heilige Stoel. Ook bleef u bij uw standpunt als reactie op herhaaldelijke contacten met uw broeder-Maryknollers in de afgelopen tijd met de aansporing de effecten van uw actie op de Sociëteit en de Kerk in ogenschouw te nemen.

Het ontslag is gebaseerd op uw openlijk ongehoorzaam standpunt als katholiek priester door publiekelijk het leergezag van de Kerk over de wijding van priesters te  verwerpen (C. 1371). Uw publiekelijk afgegeven standpunten zijn in directe tegenspraak met de definitieve brief van Johannes Paulus II in de Apostolische Brief Ordinatio Sacerdotalis paragraaf 4 (over de Wijding van Priesters); in antwoord op een dubium over deze zaak, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer gesteld dat deze Apostolische Brief “moet worden verstaan als bevattende een punt van geloof (volgens AAS 87 (1995); (C.750.2 en C.1371))”. Uw vele publiekelijke stellingnamen en optredens ter ondersteuning van de beweging voor vrouwelijke priesters leidt er voortdurend toe dat in de geesten van vele gelovigen het beeld ontstaat dat uw stellingname acceptabel is voor onze Kerk, hetgeen niet het geval is. Uw vele publiekelijke stellingnamen en optredens ter zake hebben zoals hierboven beschreven, geleid tot de vaststelling dat uw stellingname in tegenspraak is met de leer van de Kerk (C. 1399; C. 696: 1).

Nu kom ik hier terug op de woorden die onze vorige Algemeen Overste, Pater John Sivalon in zijn brief aan u dd. 21 oktober 2008 schreef: “Ik moet je erop wijzen, Roy, dat als je niet binnen dertig (30) canonieke dagen je standpunt herroept, je automatisch geëxcommuniceerd zult zijn (C. 1331) en dat dit een gevolg zal hebben voor je lidmaatschap van de Sociëteit.”

Als u nalaat binnen vijftien dagen na ontvangst van deze tweede canonieke waarschuwing  publiekelijk uw standpunt op het punt van de wijding van vrouwen te herroepen en dat niet terugtrekt, zal ik, na de excommunicatie en verschillende waarschuwingen van uw Oversten, het proces van uw ontslag in werking zetten. Ik zal hierbij het bewijs van uw schending van de canons 1371,2, 1384, 1379, 1399, 750, 908, 696,1 aanvoeren.

Alle kerkelijke wetten hierboven genoemd in beschouwing nemend zijn de redenen voor uw ontslag in overeenstemming met canon 696,1:

1.     Voor hardnekkige ongehoorzaamheid aan uw wettelijke oversten in strijd met het kerkelijk recht en uw eed aan de sociëteit en het leergezag in een ernstige zaak.

2.     Voor het veroorzaken van ernstige ergernis naar het volk van God, de Kerk, vooral in de Verenigde Staten, en het veroorzaken van ergernis voor velen van de Maryknoll priesters en broeders in een ernstige zaak vastgelegd in katholieke leer, traditie en het canoniek recht.

3.     Het verspreiden van doctrines in strijd met de definitieve leer van Johannes Paulus II en het leergezag van de Kerk (volgens Canon 1024; de Ordinatio Sacerdotalis NA 1944, AAS87-1995, 1114).

U hebt het recht in overeenstemming met de wet  u te verdedigen, eveneens voor een kerkelijke rechtbank; wij hebben begrepen dat u Thomas P. Doyle, J.C.D., C.A.D.C. als uw raadsman hebt aangenomen. U hebt het recht uw verweer tegen de tweede canonieke waarschuwing en het voorgestelde ontslag binnen vijftien dagen na ontvangst van deze brief, in persoon of in geschrift aan de Algemeen Overste kenbaar te maken. Al uw correspondentie en antwoorden zullen gedurende het proces in passende overweging worden genomen.

Tenslotte wil ik u graag wijzen op de ernst van deze zaak.

Gegeven te Maryknoll, New York, 27 juli 2011
Met het zegel

Rev. Edward M. Dougherty

 

Bemerking van Bridget Mary Meehan van de

Rooms-Katholieke Vrouwelijke Priesters

De Maryknoll priester, pater Roy Bourgeois, is een profeet van rechtvaardigheid en gelijkheid voor vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Ik zal nooit de priesterwijding van Janice Sevre-Duszynska vergeten toen Roy preekte en met ons stond rond het altaar om de liturgie te concelebreren. Ik wist toen dat Roy over de schreef ging zoals hij al zo vaak deed als het ging om sociale rechtvaardigheid en vrede in onze wereld. Toch had ik toen geen idee hoezeer het Vaticaan zich door het priesterschap van vrouwen bedreigd voelde.

Het lijkt moeilijk te begrijpen dat het Vaticaan de misdaden van duizenden pedofielen in de hele wereld in de doofpot stopte, hen overplaatste en hen niet excommuniceerde, maar tegelijk pater Roy wel excommuniceert en nu dreigt hem uit zijn orde te ontslaan. 

Maar eigenlijk, het maakt niet uit wat Maryknoll of het Vaticaan doen, Roy Bourgeois zal altijd een priester van het volk blijven en een modern profeet die het voorbeeld van Jezus volgt als hij machtigen de waarheid zegt en optrekt met zijn zusters in de beweging van Rooms-Katholieke Vrouwelijke Priesters.

De stem van God in onze tijd spreekt van volledige gelijkheid van vrouwen. Laten wij hopen dat op een dag Maryknoll en het Vaticaan die stem zullen horen. Het is tijd voor roze rook boven het Vaticaan!

Bridget Mary Meehan

Dr. Bridget Mary Meehan is bisschop in de Vereniging van Rooms-Katholieke Vrouwelijke Priesters, een van de zes groepen van r.-k. vrouwelijke priesters in Noord-Amerika en Europa. In totaal zijn er 105 diakens, priesters en bisschoppen.Op dit moment zijn er nog geen bijdragen voor dit thema.

Terug naar "Ambten" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol