Brief aan alle leden van de VPW Nederland  
Home > Thema's > Kerk zijn > Kerkstructuren > Brief aan alle leden van de VPW Nederland
VPW Nederland
10/6/08

Brief aan alle leden van de VPW Nederland

Beste collega's in het pastoraat, 

Wij schrijven jullie deze brief vanuit de VPW Nederland en vanuit de VPW van het aartsbisdom Utrecht. De aanleiding voor deze brief wordt gevormd door twee aankondigingen vanuit de bisdomstaf van het aartsbisdom Utrecht:

  • Per 1 september a.s. worden de vijf dekenaten van het aartsbisdom Utrecht opgeheven.
  • Er zal flink bezuinigd worden op de diocesane dienstverlening.

Deze besluiten raken tientallen mensen (dekenale en diocesane dienstverleners en ondersteunend personeel) rechtstreeks in hun baan. Van de dienstverleners is een deel lid van de VPW. Omdat het om zo'n omvangrijke ingreep gaat, richten we ons gezamenlijk als landelijke VPW en diocesane VPW tot jullie.

Voor dekenale en diocesane dienstverleners is het dreigende verlies van hun baan ingrijpend. Daar komt nog bij dat de aangekondigde bezuinigingen de suggestie kunnen wekken dat dit werk overbodig zou zijn en / of dat dit werk niet gezien en erkend wordt. Wij wensen deze dienstverleners sterkte toe in deze moeilijke en onzekere situatie.

Wij beperken ons niet tot deze morele ondersteuning. Als VPW willen wij samen met de vakbond betrokken zijn bij een sociaal plan op dekenaal en diocesaan niveau en bij het opzetten van een diocesane ondernemingsraad. Hierbij zal vanuit de VPW de Commissie Rechtspositie van de VPW Utrecht een belangrijke rol spelen. Zo kunnen wij ook praktische ondersteuning geven aan VPW-leden die getroffen worden door de aangekondigde bezuinigingen.

Tenslotte vinden wij het van belang al onze leden op te roepen om hun inspiratie niet te verliezen. Er gebeurt in deze tijd binnen onze kerk heel wat waarvan we niet vrolijk worden, maar het is van groot belang dat we ons niet laten meeslepen door negativisme en cynisme. 'Moed verloren, al verloren', zegt een spreekwoord. Onze inzet voor mensen, in naam van Jezus Christus en zijn kerk, is te belangrijk om af te haken. Laten we elkaar daarbij steunen en bemoedigen. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed en hartelijk voor elkaar. (EfeziŽrs 4, 29.31.32a)

Met hartelijke collegiale groeten,
Roel Braakhuis, voorzitter VPW Nederland
Hans Harmsen, voorzitter VPW Utrecht

Bovenstaande brief is verzonden aan alle leden van de Vereniging van Pastoraal Werkenden Nederland op 9 juni 2008. Bijgesloten is de brief van dezelfde ondertekenaars op dezelfde datum aan aartsbisschop W. J. Eijk te Utrecht, waarvan de tekst hier volgt:

- o - o - o - o Ė o -

Excellentie,

Op de ledenvergadering van de VPW van j.l. 5 juni uitten de leden hun zorg en ongerustheid over de ontwikkelingen in het bisdom Utrecht en zij hebben ons gevraagd om u daarvan op de hoogte te brengen.

U bent bij uw aantreden gestuit op een flink financieel tekort. Daarom hebt u bezuinigingen aangekondigd. In dit kader hebt u besloten tot opheffing van de dekenaten en tot een flinke inkrimping van de diocesane staf.

Bij zo'n drastische ingreep gaat het om financiŽle, juridische, beleidsmatige en menselijke factoren. Tot nu toe hebt u dekenale besturen, de dekenale staven en de diocesane staf enkel benaderd met een financieel en juridisch verhaal. Wij missen een teken van betrokkenheid of medeleven met degenen die door deze bezuinigingen getroffen worden. Voor hen is het dreigende verlies van hun baan ingrijpend. Daar komt nog bij dat de aangekondigde bezuinigingen de suggestie kunnen wekken dat hun werk overbo≠dig zou zijn en / of dat dit werk niet gezien en erkend wordt. Wij wachten op een teken dat deze mensen u oprecht ter harte gaan, op een teken van erkenning en bemoediging.

Wij gaan ervan uit dat u als bisschop de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van deze reorganisatie en ontslagronde voor de werknemers, zowel op diocesaan niveau als op dekenaal niveau. U bent immers op beide niveaus degene die uiteindelijk beslist.

Wij missen ook een beleidsmatig verhaal. U moet bezuinigen, maar wat staat u daarbij positief voor ogen? Met deze drastische bezuinigingen wordt een grote slag toegebracht aan de ondersteuning van pastores en aan daarbij opgebouwde ervaring en deskundigheid. Zoals het tot nu toe gaat, is dit een vorm van afbraak zonder dat perspectief wordt geboden op een meer dan alleen financieel gezonde toekomst. Banen wegsnijden zonder een helder zicht op het werk dat daarmee op het spel staat, is een vorm van kil bezuinigen.

Bij zo'n ingrijpende reorganisatie vinden wij het van groot belang dat mensen worden betrokken bij de plannen. Wees ervan overtuigd dat veel mensen het bisdom ter harte gaat en dat zij zich graag willen inzetten om de bestaande problemen op te lossen. Daarvoor is nodig dat zij niet alleen als object maar ook als subject behandeld worden. Ook zij hebben bij de doop en het vormsel de Geest ontvangen en zijn daarmee dragers van de Geest. Het is niet goed dat u bijna iedereen in het ongewisse laat over uw voornemens. Betrek mensen bij uw kerk en bij elkaar. Maak hen deelgenoot van uw inzet voor het bisdom.

Wij gaan ervan uit dat op diocesaan niveau op korte termijn een ondernemingsraad wordt ingesteld en dat er in samenspraak met de vakbonden en de VPW een stevig sociaal plan voor de dekenaten en het bisdom wordt opgesteld. Daarmee kunnen de ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen worden verzacht. Wij dringen er bij u op aan dat u zich daarvoor ruimhartig inzet.

Tenslotte hopen wij op een positieve oplossing voor degenen die wel in dienst zijn van dekenaten maar niet op de dekenale begroting drukken, zoals buurtpastores en diaconale dienstverleners. Wij vragen uw medewerking om voor deze pastores een andere werkgever te vinden of te creŽren.

Met hartelijke groeten,
Roel Braakhuis, voorzitter VPW Nederland
Hans Harmsen, voorzitter VPW Utrecht


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vůůr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Kerkstructuren" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol