Wie zijn wij

Deze website is als een kerkplein, met als voorbeeld de Dam in Amsterdam, met de Nieuwe Kerk en het paleis, een poppenkast en een bankgebouw, dwarrelende duiven en winkelend publiek. De Dam waarop, bij bepaalde gelegenheden, de blik van heel de natie zich richt maar waar het elke gewone dag krioelt van mensen op zoek naar andere mensen, dingen of ervaringen, met elkaar daarover praten of er bij zichzelf over nadenken. Centraal voor ons staat de mens, de mens die wijzelf zijn, die zichzelf wil leren kennen en al die anderen met wie wij optrekken; en onze plek te midden van heel de omringende wereld..

De website wil kritische rooms-katholieken een platform bieden waarop hun stem gehoord kan worden. Enerzijds voor het publieke debat waar een open deelname door kritische katholieken bemoeilijk wordt door het ‘Romeinse’ klimaat binnen de huidige r.-k. kerk van Nederland: eenvormigheid en dogmatische volgzaamheid krijgen toegang tot de ‘katholieke’ media zonder het risico kleerscheuren op te lopen. Vanwege hetzelfde klimaat hebben veel kritische katholieke weinig of geen gelegenheid zich verder te ontwikkelen in een mondige meningsvorming en deel te nemen aan de verdere opbouw van de kerk in ons land, richting Koninkrijk van God. Een regelmatige kritische reactie vanuit gelovig nadenken op wat zich aandient in onze maatschappij, in algemene zin of specifiek in het r.-k. kerkelijk milieu, wordt, naar de mening van ondergetekenden, door een ruime meerderheid van bij deze kerk betrokken mensen als behoefte gevoeld.

De initiatiefnemers van de website zijn mensen die actief zijn of waren in kerkelijke vernieuwingsbewegingen in Nederland. Toch is de website niet een voortzetting van die vorige bewegingen. Een nieuwe periode is aangebroken die om nieuwe actie vraagt, de frustratie voorbij, ook de polarisatie voorbij. Bovendien – en vooral – heeft het relatief nieuwe medium van internet zich een dusdanig uitzonderlijke positie in het moderne leven verworven dat de initiatiefnemers hierin meer mogelijkheden zien om flexibel en soepel deel te nemen aan het publieke debat.

Hierover gaat dan ook de website die wij aanbieden. Het wordt uitdrukkelijk gepresenteerd als ‘r.-k.’. Niet om terug te gaan naar het gesloten rooms-katholicisme van weleer maar om vanuit onze eigen traditie mee te denken en te spreken in de ontwikkelingen van de cultuur van vandaag, overigens in alle openheid naar oecumene en andere religies en levensbeschouwingen. Om deze redenen worden ook gelijkgezinden uit andere kerken en levensbeschouwingen regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog.

Opzet van de website

Het tabblad sitemap presenteert een aantal onderwerpen die inhoudelijk ons aandachtsveld vormen: tussen begin en eind van het menselijk leven, de politiek van onze samenleving en het wereldgebeuren met vele volken die hun plaats erin willen veroveren, oorlog en vrede, de markt versus de sociale ontwikkeling, de wereldethiek en de religies, de kerkelijke instituten en het nieuwe religieuze bewustzijn, de r.-k. kerk, haar structuren en haar leven, en binnen dat alles: in welke richting ontwikkelt zich de cultuur van mensen?

De eerste twee jaren hebben uitgewezen dat de sitemap niet meer is dan een richtingwijzer van het brede spectrum waarop de aandacht is gericht, met altijd, zoals gezegd, de centrale plaats van de mens. Verder is dit overzicht een kapstok geworden om de bijdragen een concrete plaats te geven. Maar om aan de veelzijdigheid tegemoet te komen wanneer bezoekers over een concreet onderwerp meer inzicht willen opdoen, wordt nu in 2008 een zoekfunctie toegevoegd waar ook voor andere concrete onderwerpen plaats is. Regelmatig zullen op diverse punten verbeteringen worden doorgevoerd, zoals de mogelijkheid tot interactie.

Organisatie

De website functioneert onder auspiciën van de Stichting Kerk Hardop die als juridische basis nog bestaat en hiermee in 2006 een nieuwe fase is ingegaan. Banden worden onderhouden met internationale bewegingen; we noemen We are Church, het Europese Netwerk Kirche im Aufbruch, Roman Catholic Women Priests, en Catholics for Choice.

26 september 2008

De initiatiefnemers
Henk Baars, Marleen Wijdeveld, Isaac Wüst

Tussen begin en einde
Samenleving
Internationaal
Kerk zijn
Religies en levens-
beschouwingen
Cultuur
Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol